Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie BIP http://bip.zspkornica.krapkowice.pl

Status pod względem zgodności

Strona biuletynu informacji publicznej jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W szczególności strona wykazuje błędy kaskadowych arkuszy stylów (CSS). Błędy te wykazywane są przez automaty służące do testowania zgodności ze standardem WCAG (walidatory stron internetowych). Należy jednak podkreślić, że wszystkie znane nam przeglądarki internetowe świetnie sobie radzą z obsługą takich błędów i są one dla użytkownika w zasadzie niewidoczne.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.20  

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. 

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Ryszard Reszczyński, zspkornica@krapkowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4673108. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 01-09-2015.

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-300 Krapkowice, Kórnica ul. Główna 2
Tel.: +48 77 4673108
e-mail: zspkornica@krapkowice.pl
strona internetowa: http://bip.zspkornica.krapkowice.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.zspkornica.krapkowice.pl spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Na dzień dzisiejszy budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy jest częściowo przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wejście główne i boczne do budynku posiadają podjazd dla wózków inwalidzkich, brak jest progów utrudniających poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim. Architektura budynku pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich  na poziomie parteru. Budynek nie jest wyposażony w windę.  Istnieje możliwość umówienia spotkania poprzez sekretariat szkoły pod numerem telefonu 77 4673108. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić przed wejściem do budynku po przywołaniu pracownika sekretariatu szkoły. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku na paterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Na stronie internetowej oraz w budynkach brak dostępności tłumacza migowego.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

PDFraport_PP.pdf (1,22MB)
PDFraport_PSP.pdf (1,21MB)
PDFraport_ZSPK.pdf (1,21MB)